FAMILJEÄGDA KOMMERSIELLA FASTIGHETER OCH FASTIGHETSBOLAG – GENERATIONSSKIFTE ELLER FÖRSÄLJNING?

Valvet House of Business har de senaste åren sålt ett flertal fastigheter och fastighetsbolag som är familjeägda. Vi har blivit något av experter på råd­givning kring och genomföranden av den här typen av fastighetsaffärer.

Hur skiljer sig då de här affärerna från en vanlig fastighetsaffär och vad är det som gör att Valvet lyckas så väl inom detta segment? Till att börja med så handlar det ofta om en situation då en familj ägt fastigheten eller fastighetsbeståndet under lång tid. Under denna tid har värdena på fastigheten blivit så pass stora att det är svårt att skifta fastigheten inom familjen. Ofta har fastigheterna skiftats till barn inom familjen en gång och när dessa i sin tur står inför frågan om de återigen skall skifta fastigheten eller sälja den, så vill de undvika problem i framtiden och kontaktar därför oss på Valvet House of Business i god tid för att starta upp en dialog om vilket alternativ som är bäst. Ofta landar denna analys i att det rent ekonomiskt blir för komplicerat och kostsamt att skifta fastigheten inom familjen. Detta är det absolut vanligaste skälet till att ett generationsskifte inte blir praktiskt möjligt. Att värdena blir betydande när man ägt en fastighet länge är naturligt och visar bara på det välkända faktumet att det över tid är en lönsam affär att äga, förvalta och utveckla fastigheter. 

RÅDGIVNING OCH BESLUTSUNDERLAG 

När det av åldersskäl eller ändrade förutsättningar blir dags att avyttra eller generationsväxla en privatägd kommersiell fastighet, innebär det att den eller de familjemedlemmar som är intresserade av att överta fastigheten måste ha en mycket stark ekonomi redan innan förvärvet. Ofta har familjemedlemmarna olika ekonomiska förutsättningar och olika viljor kring vad som ska ske i framtiden. Våra rådgivare på Valvet House of Business kan

i sådana fall hjälpa till att reda ut begreppen och tydliggöra vad ett generationsskifte eller en försäljning skulle innebära rent ekonomiskt. De kalkyler och uträkningar vi kan bidra med skapar ofta bra beslutsunderlag som möjliggör för familjen att ta beslut om hur de skall gå vidare. Vår erfarenhet visar att det i de flesta fall faktiskt slutar med en försäljning och inte med ett generationsskifte. Anledningen till detta är att denna typ av ägande ofta varit knuten till en enskild person inom familjen som haft ett intresse eller en ambition att bygga upp ett bestånd eller att äga och utveckla en enskild fastighet. När denna familjemedlem inte längre skall äga fastigheten, brukar det vara svårt för andra i familjen att ta vid och driva vidare.

Att skifta dödsbon innebär också speciella utmaningar, skattelagstiftningen är snårig och inte helt enkel att överblicka. Även här
kan Valvets rådgivare och fastighetsmäklare genom Tomas Råvik vara till stor hjälp. Tomas är förutom fastighetsmäklare även
jurist och kan vara den stöttande part som hjälper den ägande familjen i processen fram till att ta ett beslut om ett generationsskifte eller till en försäljning. Tomas har lång erfarenhet och inte sällan kan rätt juridisk, skatteteknisk och revisionsnära rådgivning göra stor skillnad för det ekonomiska utfallet vid en försäljning eller ett generationsskifte. Tack vare att Valvet House of Business frekvent hanterar denna typ av affärer har vi ett väl upparbetat kontaktnät när det gäller skattetekniska tjänster som kan ge korrekt, handfast hjälp i en försäljnings- process eller vid en generationsväxling.

Bra slutpris på fastigheten

Ett annat avgörande skäl till att Valvet House of Business har fått möjlighet att göra många affärer i samband med försäljningar av familjeägda fastigheter är det faktum att vi har lyckats uppnå, för marknaden, bra slutpriser på fastigheterna i de affärer vi förmedlat. Just nu finns det en hög efterfrågan, framförallt på bostadsfastigheter i kommuner från Halmstad

i norr till Landskrona i söder och bort till Kristianstad i öster. Tack vare vår lokala förankring och vårt stora kontaktnät har vi möjlighet att vägleda säljare till bra, ekonomiskt starka spekulanter som i dagsläget letar fastigheter att köpa. Vi har även flera spekulanter som söker efter industrifastigheter i olika kommuner just nu.

Om du eller ni i familjen går i funderingar kring ett generationsskifte eller en försäljning, ta kontakt för ett förutsättningslöst möte med Tomas Råvik hos oss. Han är specialiserad på den här typen av frågeställningar och skiften.